VITAJTE NA EORBIS.SK

Staráme sa
Prax
Zosúladenie legislatívnych povinností prevádzky nemusí byť vždy iba o nákladoch alebo byrokratickej záťaže, veľakrát ide o prijatie optimálneho riešenia výroby - odbytu - nákladov - spokojnosti obchodných partnerov - spokojnosti zamestnancov.
Cieľom zosúladenia všetkých faktorov prevádzky vedie k všeobecnej spokojnosti.
Prečo Eorbis
Sme kolektív ľudí, ktorí sú motivovaní a majú dlhodobé odborné skúsenosti v ponúkaných službách. Našou prioritou je hlavne spokojnosť naších klientov, bezpečná a „čistá“ prevádzka, ktorá ustojí kontroly štátnych kontrolných orgánov.
Bezpečný podnik
Zavádzanie vhodného systému riadenia BOZP u zamestnávateľa má dôležité opodstatnenie v praxi. Vytvorením primeraného mechanizmu, ktorý zabezpečí správny prístup zamestnávateľa a zamestnancov a iných osôb v oblasti BOZP, možno dosiahnuť trvalé zvyšovanie úrovne BOZP. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce – znamená lepšiu prosperitu podniku a tým aj vnútropodnikovej kultúry.
E-služby - vaše istoty
V dobe narastajúcej byrokracie je náročné si pamätať alebo vytvárať dlhé a neprehľadné dokumenty a mať v nich prehľad o končiacich termínoch školení, revíziách alebo kontrolách zariadení. Naša spoločnosť vytvára spoľahlivé informačné systémy na uľahčenie práce a ľahšiu orientáciu v týchto termínoch.

NAŠE SLUŽBY

BOZP
Ochrana pred požiarmi
Pracovná zdravotná služba
Školenia
Environment
REVÍZIE
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Prax v podnikaní ukazuje, že s produktivitou sa zvyšuje riziko vzniku pracovných úrazov, kontrol zo strany inšpektorátu práce a nutnosťou neustále zdokonalovať systém riešenia BOZP na pracovisku. Je nevyhnutné aby všetci na pracoviskách pochopili zmysel a význam BOZP a teda spolu prispeli k bezpečnej prevádzke. Každý chce prísť do roboty, ale aj z roboty odísť.

Spracujeme Vám
 • dokumentáciu
 • bezpečné pracovné postupy
 • harmonogram odborných prehliadok, odborný skúšok a úradných skúšok vyhradených technických zariadení
 • harmonogram pracovných prostriedkov
 • ďalšiu dokumentáciu, ktorá je špecifická pre konkrétne pracoviská
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Koordinácia stavieb
 • bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci na stavbách je témou, ktorá je veľmi široká. Preto naša činnosť vždy spočíva v identifikovaní potrieb klienta, identifikovaní samotnej stavebnej činnosti a následné spracovanie dokumentov a dokladov.
 • samostatná činnosť našej spoločnosti je výkon kontrol na stavenisku, ktorá je zameraná prioritne na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s dodržiavaním podmienok klienta.
Koordinácia stavieb
Environment
Environment, je vzťah človeka a prírody aj v súvislosti s výrobným procesom. Vznik vedľajších faktorov vo výrobnom procese je proces nevyhnutný. Ak chceme uchovávať rovnovážny stav základného vzťahu človeka a prírody - environment, musíme výrobný proces viesť v súlade s legislatívou, pri dodržiavaní zákonne daných sledovaní a usmerňovaní. Proces môžeme označiť ako zavádzanie envira do systému výroby. Cielenou snahou človeka, je do maximálne možnej mieri eliminovať vedľajšie faktory aj so zreteľom na celý výrobný proces. Vo výrobnom procese je vznik vedľajších faktorov – odpadu, znečistenia vôd a ovzdušia proces, ktorý je možné minimalizovať len za cieleným zásahom človeka do výrobného procesu v ktorejkoľvek fáze jeho výroby.
Environment
Ochrana pred požiarmi stavby
Požiarna ochrana za posledné obdobie sa stala podceňovanou témou. Či je to už v oblasti výroby, administratívnych činnosti, poľnohospodárstva alebo aj ubytovacích služieb. Požiarna ochrana nie je len o hasiacich prístrojoch alebo o bezpečnej a rýchlej evakuácii ale hlavne o prevencii, analýze rizikových činnosti a prijatí opatrení na minimalizovanie rizika.

Dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť ochrany pred požiarmi. Dokumentácia je vždy spracovaná na podmienky klienta tak aby bola presná a čitateľná.
Projekty požiarnej bezpečnosti
Neoddeliteľnou súčasťou kompletnej projektovej dokumentácie pri výstavbe alebo pri zmenách účelu užívania stavieb je projekt požiarnej bezpečnosti stavby. Ako pri iných naších službách pri spracovaní projektovej dokumentácii vychádzame klientovi v ústrety a spájame jeho požiadavky s legislatívou. Projektovú dokumentáciu požiarnej ochrany riešime od zadania zákazky cez schvaľovací proces príslušným OR HaZZ, po dodanie tovaru (prenosné hasiace prístroje, hydranty aj s príslušenstvom) až k finálnemu odovzdaniu.

Revízie PHP, hydrantov, odberných miest
Prostredníctvom naších odborných zamestnancov vykonávame kontroly prenosných hasiacich prístrojov, prehliadky hydrantov, odberných miest a požiarnych uzáverov (dvere a klapky). Pri kontrolách plníme požiadavky výrobcov a klientovi zabezpečujeme komplexný servis daných zariadení

Ochrana pred požiarmi stavby
oblasť pracovnej zdravotnej služby
 • Pracovná zdravotná služba je služba určená pre zamestnávateľov a ich zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci s cieľom poradiť, identifikovať, analyzovať, posúdiť, navrhovať, spolupracovať a zlepšovať pracovné podmienky s cieľom predchádzať chorobám z povolania
 • Zamestnávateľ potrebuje pracovnú zdravotnú službu na prvotné posúdenie pracovných podmienok a pracovného prostredia. Od podrobnej analýzy pracovných podmienok, identifikovania faktorov práce a kvalifikovaného posúdenia úrovne expozície zamestnancov identifikovaným faktorom práce sa samozrejme odvíja aj potreba mať PZS.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti (lekárskej prehliadky) na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u:", a) zamestnanca 1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku, 3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis 4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov, b) fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, 1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 2. ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, c) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie 1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo 2. ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti (lekárskej prehliadky) na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u:",
oblasť civilnej ochrany
V oblasti civilnej ochrany je dôležité si položiť otázku. Ohrozujem činnosťou niekoho, alebo som niekym ohrozovaný?

Ohrozenia môžu byť:
 • cestná alebo železničná doprava
 • prevádzka technológie s nebezpečnými látkami
 • povodne
 • a iné

Naša spoločnosť Vám spracuje potrebnú dokumentáciu, vyškolí jednotky civilnej ochrany a navrhne opatrenia na ochranu zamestnancov.
oblasť civilnej ochrany
revízie a odborné prehliadky
Neodmysliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení a technických zariadení.

Naša spoločnosť prostredníctvom odborných zamestnancov ponúka výkon odborných prehliadok a odborných skúšok:

 • Zdvíhacích zariadení sk. A, B
 • Prenosných hasiacich prístrojov
 • Požiarnych hydrantov, požiarnych hadích a odberných miest
 • Opravy a plnenie prenosných hasiacich prístrojov

Spracujeme Vám harmonogram kontrol
revízie a odborné prehliadky
školiace stredisko
Naša spoločnosť ponúka:
 • odbornú prípravu obsluhy žeriavov a pracovných plošín v zmysle §16, Zákona č. 124/2006 Z. z.
 • odbornú prípravu obsluhy zdvíhacích zariadení v zmysle §17, Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.
 • odbornú prípravu jednotiek civilnej ochrany
 • akreditované školenie prvej pomoci
 • odbornú prípravu obsluhy motorových vozíkov
 • oboznamovanie zamestnancov a vedúci zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • školenie elektrikárov laikov v zmysle §20, Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z
 • školenie obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly
 • školenie obsluhy stavebných strojov
 • školenie viazačov bremien
školiace stredisko
BOZP trochu inak
Snažíme sa držať krok s informačnými technológiami a ponúkame:
 • elektronickú evidenciu školení s automatickou kontrolou platnosti dokladov
 • elektronickou evidenciu vyhradených technických zariadení a iných technických zariadení
 • výkon elektronickej evidencie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a odberných miest
BOZP trochu inak

Nájdete nás

Partizánska 334/19, 976 13 Slovenská Ľupča

Napíšte nám

Spolupracujeme s firmami

abc-life-logo
essel-logo
EORBIS s.r.o.
Tulská 5272/10
974 04 Banská Bystrica
IČO 50 599 534
DIČ 2120386675
IČ DPH SK 2120386675
Sledujte nás
ODKAZY
Úvod
BOZP
Ochrana pred požiarmi
Pracovná zdravotná služba
Civilná ochrana
Revízie a kontroly
Školiace stredisko
E_služby
Kontakty
KONTAKTY
Ing. František Bitunský
autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany
bitunsky@eorbis.sk
+421 905 830 443
Ing. Mira Varlová
projektový manager
varlova@eorbis.sk
+421 903 988 538